Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení pro přeměnu nízkopotencionálního tepla. Toto teplo je obsaženo ve vodě, vzduchu a zemi, v nejdůležitějšíxh součástech života na Zemi. Jsou zdrojem obrovského množství energie, která ale běžně pro svou nízkou teplotu není využitelná. Tepelné čerpadlo toto teplo přijímá a pomocí tlaku/komprese ho převede na vyšší, využitelnou teplotu.

Účinnost tepelného čerpadla charakterizuje jeho topný faktor (COP). Ten určuje, kolik energie vyrobíme při spotřebě 1 kWh elektrické energie. Čím je topný faktor vyšší, tím je účinnost a ekonomika provozu lepší. Velikost topného faktoru je tím vyšší, čím teplejší je zdroj energie a zároveň je tím vyšší, čím nižší teplota stačí topnému systému.

Parametry tepelného čerpadla nejsou charakterizovány jen jeho topným výkonem a příkonem. Vždy musí být uvedeno, pro jaké teploty nízkopotenciálního tepla a topného média tyto údaje platí, protože na nich jsou v poměrně širokém rozmezí závislé.

Tepelné čerpadlo systém vzduch-voda 

  • V tomto modelu je zdrojovým médiem vzduch, který je všude kolem nás.
  • Výhodou jsou nízké pořizovací náklady, snadná instalace, tichý chod, bezúdržbový provoz.
  • Nevýhodou je, že v době nejvyšší potřčeby vytápění (v zimě) jsou vnější podmínky nejhorší. Proto je nutné tento systém kombinovat s doplňkovým způsobem vytápění.

Tepelné čerpadlo systém země-voda

  • Tento systém využívá teplo naakumulované ze slunce v zemské kůře a teploty zemského jádra. Pomocí potrubních smyček, ve kterých proudí nemrznoucí směs, je toto teplo odebíráno a předáno tepelnému čerpadlu. Teplo je odebíráno pomocí vertikálních (vrty) nebo horizontálních (kolektory) výměníků.
  • Výhodou je vysoká účinnost, stálá teplota zdroje, tichý chod, bezúdržbový provoz, monovalentní zařízení..
  • Nevýhodou jsou vyšší náklady na vrty.

Tepelné čerpadlo systém voda-voda

  • Tento systém využívá toho, že v zemské kůře se i v zimě udržuje stálá teplota o několik stupňů vyšší než chladný zimní vzduch, který se ochlazuje snadněji.  Podzemní voda si i v zimě udržuje stálou plusovou teplotu. Ze zdroje (vrt, studna, rybník, potok, nádrže případně voda odpadní) se čerpá voda ohřátá zemí a ta se pak v tepelném čerpadle převání pomocí komprese na vyšší topnou teplotu. Tento způsob je nejefektivnější, protože teplota podzemní vody má trvalý a největší tepelný potenciál. Toto zařízení leze také použít v kombinaci se solární systémem a velkou akumulací.
  • Výhodou je nejvyšší účinnost, stálá teplota zdroje, jednoduchost systému, tichý chod, bezúdržbový provoz, monovalentní zařízení.
  • Nevýhodou je potřeba velkého množství zdrojové vody.

Všechny tyto typy Vám nabízíme ve spolupráci s našim partnerem a přímým výrobcem, firmou NUKLEON s.r.o..